A jelenlét változik meg – egy pedagógiai szemléletet formáló képzés

Érett személyiség, önismeret és önfejlesztés, kapcsolatépítő képességek – ezek azok a képességek, melyek fejlesztésére a „Boldogabb családokért”® Családi Életre Nevelés (CSÉN) program vállalkozik. Az akkreditált képzés szakmai napján vettünk részt, és Dr. Rézné Vitus Csillát, mentálhigiénés szakembert, mentor CSÉN tanácsadót kérdeztük.

SZERZŐ: TRAUTTWEIN ÉVA
FOTÓ: TRAUTTWEIN ÉVA / DR. RÉZNÉ VITUS CSILLA

Országszerte egyre több iskolában találjuk az órarendben a CSÉN vagy család-óra® megnevezést. A „Boldogabb családokért” ® CSÉN program alapítója, Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes azt vallja, mindig tehetünk azért, hogy az életünk boldogabb legyen. Ezt tanítja a család-óra®?

A család-óra® célja, hogy hozzájáruljon az érett személyiség kialakulásához, aki képes elfogadni és reflektálni saját magára, képes kapcsolatokat, párkapcsolatot építeni és ápolni, ki tudja fejezni érzelmeit, képes a fejlődésre. Az érett személyiség tenni tud azért, hogy megtalálja és betöltse élethivatását. Boldogabb családokért – hirdeti a program, mert vallja, hogy a működőképes család tud a legtöbbet tenni az egyén boldogságáért. A család-óra® erre az életre próbál felkészíteni. Első osztálytól kezdve egészen az érettségiig kíséri ebben a fejlődésben a gyerekeket. 

A Családi Életre Nevelés (CSÉN) akkreditált képzési programként érhető el a pedagógusok számára. A végzettek által tartott CSÉN-foglalkozások és család-órák a Nemzeti Alaptanterv szabadon választható órakeretében, illetve osztályfőnöki órákon beépíthetők az óraszámba. Hogyan működik a képzési program?

A „BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT” CSÉN program Módszertani Alapképzés és Gyakorlati Továbbképzés alapítója és szervezője az Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft. Két, egymásra épülő, egyenként 60 órás képzési programot kínálunk, melyek elvégzésével a teljes 7 éves pedagógus-továbbképzési ciklus lefedhető. Az alapképzés 60 órája 3*2 képzési napon, egy tanév alatt elvégezhető és CSÉN foglalkozásvezetői címet ad, az erre épülő úgynevezett gyakorlati képzésen 4 félév alatt, félévenként egy kontakt szakmai nappal és hozzá kapcsolódó egyéni munkával család-óra® tartó CSÉN tanácsadói cím szerezhető. Ezek a keretek. 

Ahogy a program sem szokványos, úgy a képzésük sem. Gyakorlati jellegű, saját élmény alapú tanulást kínálnak. 

Amit nyújtunk, az képzés, de nem előadás, gyakorlati feladatok, de nem tréning, problémakezelés, de nem terápia, személyes élmény, de nem önismereti csoport – önmagában egyikkel sem, hanem mindezen fogalmak összességével vagyunk leírhatók. A képzéseink lényege, hogy igyekszünk a képzési csoportban ugyanazon a tematikán végighaladni a résztvevő tanárokkal, amit ők is be tudnak vinni a foglalkozásokra. A közösség, társas kapcsolatok, kiemelten a család témaköre az, amire építjük a többi fontos témát. mint pl. az ön- és társismeret, önértékesség, erőszakmentes kommunikáció, szeretetnyelvek, konfliktuskezelés, asszertivitás témákat. A serdülőkorban megkerülhetetlen és kiemelkedő a nemiség-termékenység, barátság-szerelem, párkapcsolatszexualitás, intimitás kontra pornó témakörök és a veszélyek, deviancák, döntéshelyzetek körüljárása. A változások kezelése, a veszteség és a megküzdés különböző formái is sorra kerülnek, melyeket a képzés során együtt feldolgozunk. A résztvevők egyszerre alanyai a feladatoknak, játékoknak, és egyszerre kapnak módszertani útmutatást. Bemutatjuk, az öt pilléres óraszerkezetet. A résztvevők meg is élik azt, amit majd a diákjaik is. A gyakorlatban mutatjuk meg az általunk képviselt szemléletet. Ennek kulcsszavai a személyesség, megérintődés, átélés; ezek indítják el ugyanis azt a folyamatot, ami érett személyiséggé nevel, és felkészít az érett kapcsolatokra, párkapcsolatra.

A Váci Egyházmegye iskoláiban 2015 óta folynak CSÉN-foglalkozások. Mi a tapasztalat? 

A foglalkozások révén a gyerekek érzelmi intelligenciája, társas és szociális kompetenciái fejlődnek. A család-óra®hozzájárul a jó osztályközösség kialakulásához, mert a gyerekek megtanulnak jól működni közösségben, figyelnek egymásra, megtanulják hogyan kell egymást meghallgatni, van bennük készség a befogadásra, így a konfliktusaik kevésbé hevesek, hamarabb jutnak valódi megoldásra. Azok a gyerekek, akik elsős koruktól részt vesznek a programban, meg tudnak nyilatkozni az egész osztályközösség előtt, érvelni és cáfolni tudnak, ki tudnak állni véleményük mellett.Van egy személyes belső nyitottságuk és fejlett a kommunikációs készségük már azáltal is, hogy kialakult a megfelelő szókincsük ahhoz, hogy kifejezzék érzéseiket, véleményüket. Amikor ők serdülőkorba érnek, megvannak azok az alapkészségek, amiről el lehet indítani beszélgetős, interaktív órákat. Az a tapasztalat, hogy felső tagozatba lépve könnyebb velük dolgozni, és elő lehet venni a serdülőkorban égetővé váló nehéz, gyakran tabunak számító témákat. A 12 évfolyam során a fő témakörök újra és újra előjönnek spirálisan építkezve tárgyaljuk ugyanis ezeket, mindig azt és úgy állítva a középpontba, ami az adott életkorban aktuális, amelyek leginkább foglalkoztatják a diákokat, mert az életükről, a jövőjükről, a leendő családjukról szólnak.

Mit ad a képzés a pedagógusnak?

Sok jó képzés elérhető ma már a pedagógusoknak Magyarországon, de még mindig sokan érzik magukat eszköztelennek nevelési helyzetekben, és vágynak arra, hogy tudatosabban és hatékonyabban legyenek jelen az oktatás-nevelésben. A CSÉN abban erősít meg, hogy tudatosítja, a kulcs a pedagógus kezében van. A JELENLÉT-re, az egymással való kapcsolódásra hív. Ahogy Ági szokta mondani, a „gyerekek szívét szeretnénk elérni”. Ahogy apedagógus a mindennapokban kommunikál, reagál helyzetekre, ahogy jelen van, azzal tud a legtöbbet hozzátenni a neveléshez. Az a szemlélet, amit a Módszertani Alapképzésen megtapasztal a mindennapok kommunikációját teszi hatékonyabbá. A képzés egy attitűdöt alakít, a jelenlét változik meg. A legfontosabb, amit a képzés ad, ez a szemlélet és az ezt szolgáló, gondosan felépített „tananyag”, a gyakorlatban történő megvalósítás több mint 30 éve kitapasztalt szakmai eszköztára. A pedagógus CSÉN munkáját megkönnyítő, 12 évfolyamra kidolgozott tanmenetminták és a kapcsolódó, mellékletekkel gellátott óratervek állnak rendelkezésre. Az óravázlat percre lebontva tartalmazza az összes foglalkozáselemet. A pedagógus feladata az aktualizálás. Az elemek adottak, ezt kell az osztály/csoport igényeihez „személyre szabni”. Ez nagyon komoly módszertani segítséget jelent, „Kincsesbánya”-ként emlegetik a résztvevők.J Ezt egészíti ki, hogy a gyakorlati továbbképzés során 2 tanéven át mentorként a pedagógus mellett állunk. 

Milyen eszköztárral dolgozik módszertanuk?

A CSÉN gazdag módszertani gyűjteménnyel rendelkezik, ami felhasználja a dráma- és élménypedagógia, a mentálhigiéné eszköztárát. Többek közt beszélgetés, egyéni- és csoportmunka, játék, film/mese/történet feldolgozás váltakoznak a foglalkozásokon. A CSÉN célja az elgondolkodtatás, a fokozatos rávezetés. Mi a fontos neked, és mit tehetsz érte? – ezek az órák alapkérdései. A CSÉN foglalkozás partnerségen alapul, nondirektív, már a képzés is arra mutat példát, hogyan kell a résztvevők igényeihez szabni a célokat. 

Hogyan lehet részt venni a képzésben?

Az érdeklődők elérnek minket a honlapunk segítségével. Igyekszünk minden jelentkező iskolafenntartó vagy igazgató kérésére saját helyszínen képzést szervezni (10 főtől tudunk csoportot indítani). Ezt érezzük leghatékonyabbnak a CSÉN program meghonosítása szempontjából. 
Referenciaként tekinthetünk a Váci Egyházmegyei EKIF által fenntartott iskolákra, ahol minden tanévben új és új csoportok jelentkeznek a képzés elvégzésére és 26 iskolában működik a Program közel 200 pedagógussal. Magát az akkreditációt is a Váci EKIF kérésére és az ő támogatásának köszönhetően tudtuk megvalósítani. További iskolafenntartók, illetve városi önkormányzatok, így pl. Kecskemét városának önkormányzata, a Szombathelyi és Kaposvári Egyházmegye hívta meg képzésünket pedagógusai számára. Az a tapasztalat, hogy a pedagógus, aki elvégzi a CSÉN-t, és vállalja a módszeres személyiségfejlesztő tevékenységet, megerősödik saját hivatásszerepében, megváltozik kapcsolódása a diákjaihoz, a munkatársaihoz és ezáltal „kovásszá válik” a tantestületben.